Hazineye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilecek

KOBİ Postası

Hazineye ait tarım arazileri, topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, gerçek veya tüzel kişilere 10 yıl süreyle kiraya verilecek.

Hazineye ait tarım arazileri, tarımsal üretim yapılmak üzere, topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, bunların talep etmemesi halinde diğer gerçek veya tüzel kişilere 10 yıl süreyle kiraya verilecek.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 400), 16 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazine arazileri topraksız çiftçilere kiralanacak

Tebliğ ile Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin tarımsal üretim yapılmak üzere, taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, bunların talep etmemesi halinde diğer gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğde Topraksız çiftçi, “Kiralama konusu Hazineye ait tarım arazisinin bulunduğu il sınırları içerisinde kendisinin ve eşinin toprağı olmayan çiftçiyi”, Yeterli toprağı olmayan çiftçi ise “Kiralama konusu Hazineye ait tarım arazisinin bulunduğu il sınırları içerisinde kendisinin ve eşinin altmış dönümden daha az toprağı olan çiftçiyi” şeklinde tanımlandı.

Hazineye ait tarım arazileri 10 yıl kiraya verilecek

Hazineye ait tarım arazileri Tebliğ kapsamında on yıl süreyle kiraya verilecek.

İlk yıl tahmini kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1 buçuğu olacak.

Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerine, pazarlık usulü ile kiraya verilecek. Kiraya verme işlemlerinde geçici teminat alınmayacak.

Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere altmış dönüme kadar Hazine taşınmazı kiraya verilebilecek. Yüzölçümü altmış dönümden fazla olan taşınmazlar krokisinde ulaşım yolu da gösterilerek altmış dönümü geçmeyecek şekilde bölümler halinde kiraya verilebilecek. Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiler sadece bir kez hak sahibi olabilecekler.

Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmek üzere ilan edilen taşınmazlara yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması durumunda, söz konusu taşınmazlar topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilerin dışında kalan gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilebilecek.

Kiracılarda aranacak şartlar

Hazineye ait tarım arazileri, tarımsal üretim yapılmak amacıyla taşınmazın bulunduğu;

a) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde/mahallede ikamet eden,

b) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az üç yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet eden,

c) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde/mahallede ikamet etmeyen,

topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilebilecek.

Özel kanunlar kapsamında kalıp kiralanması mümkün olmayan yerler ile Bakanlıkça belirlenen taşınmazlar kiraya verilemeyecek.

Taşınmazların belirlenmesi ve ilan edilmesi

Kiraya verilebilecek Hazine taşınmazları, re’sen veya talep üzerine İdarece belirlenecek ve bu taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Bakanlığa gönderilecek.

Taşınmazlar, yöresel özellikler de dikkate alınarak aynı köy veya mahallede mümkün olduğunca eşit yüzölçümde olacak şekilde; yüzölçümü altmış dönümden daha az olanlar grup olarak, fazla olanlar ise altmış dönümü geçmeyecek şekilde bölümler halinde kiralamaya konu edilecek.

İdarece ilan edilen Hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçiler, Tebliğ ekinde yer alan Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde İdareye başvuracaklar.

İlan edilen Hazineye ait tarım arazilerinin hangi başvuru sahibine kiraya verileceği kura usulüyle belirlenecek.

Gerçek ve tüzel kişilere kiraya verme

Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmek üzere ilan edilen ancak kiralama talebinde bulunulmayan Hazine taşınmazları, tarımsal üretim yapılmak amacıyla gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmek üzere yüzölçüm sınırlaması olmaksızın yeniden ilan edilecek.

Hazine taşınmazlarını kiralamak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu doldurarak ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde İdareye başvuracaklar.

Tarım İdaresi başvuruları en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek sonucunu İdareye bildirecek.

Kira süresi ve ödemeleri

Kira sözleşmeleri on yıl süreyle düzenlenecek. Sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri, mümkün olduğu hallerde ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilecek.

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, kontrol ekibinin uygunluk raporu üzerine yeniden bedel belirlenmek suretiyle İdarece on yıl daha uzatılabilecek.

Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerine, pazarlık usulü ile kiraya verilecek.

İlk yıl kira bedeli hak sahipliğine ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak veya aynı süre içerisinde faiz uygulanmaksızın dörtte biri peşin, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, peşin veya üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenebilecek.

Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde müteakip yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılacak.

Taşınmazların üzerine sabit yapı inşa edilemeyecek

Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin kontrol ekibi tarafından, başvuru şartlarına ve kira sözleşmesine uygun faaliyette bulunup bulunulmadığı yıllık olarak denetlenecek.

Kiraya verilen taşınmazlar kiralama amacı dışında kullanılamayacak, üzerlerinde hiçbir şekilde sabit yapı ve tesis inşa edilemeyecek.

Kira sözleşmeleri devredilemeyecek ve sözleşmelere ortak alınamayacak. Kiracı, kiraya verilen yeri genişletemeyecek, değiştiremeyecek, amacı dışında kullanamayacak ve başkasına kiraya veremeyecek.

Kiraya verilen Hazineye ait tarım arazilerinin tarımsal amaçla kullanılması zorunlu olacak. Amaç dışı kullanımın tespit edilmesi halinde tebligat yapmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Sigorta sektörü son yaşanan sel felaketlerinde 200 milyon TL’ye yakın tazminat ödedi

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Ağustos ayında Giresun, Rize, Samsun ve Trabzon illerinde meydana gelen sel felaketleri sonucunda sigorta şirketlerinin sigortalılarına 200 milyon TL’ye yakın hasar ödemesi yaptığını söyledi. […]

KOBİ Postası'nı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz

ABONE OLUN