Yeni yılda sağlık sektörü yeni iş yapış modelleri ile güçlenecek

Deloitte?un yayınladığı küresel sağlık ve ilaç endüstrisi raporuna göre, Türkiye?de ilaç endüstrisinin 2014 yılında %14 büyüyerek 16 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Dünyanın en büyük profesyonel hizmet firmalarından biri olan Deloitte, ?2013 Küresel Sağlık ve İlaç Endüstrisi Görünümü: Değişen Zorlu Şartlara Uyum için İyimser Yaklaşımlar? raporunu yayınladı.

Sağlık ve ilaç endüstrisinde geçmiş yıllarda yaşanmış çok parlak büyüme dönemlerinden sonra koruma süresi biten patentler ile beraber jenerik ilaçların yarattığı rekabet, giderek artan maliyet ve fiyat baskıları, devamlı değişen mevzuatla getirilen yeni prosedürler ve kontroller, gelişmekte olan pazarlara girme ihtiyaçları, yerel/küresel satın alma, birleşme ve yeniden yapılanmalar ve üstelik tüm bunlara ilaveten tüm dünyada genel olarak yaşanan ve devamlılık arz eden bir durum gösteren ekonomik durgunluk ve krizlerle artık eskiye göre zorlu bir ortamda faaliyet gösteren şirketlerin ayakta kalabilmeleri, bu değişen zorlu ortamda gelirlerini ve pazar paylarını arttırabilmeleri için göz önünde bulundurmaları gereken noktaların yer aldığı raporda, paydaşların karşılaştıkları sorunlara, sağlık ve ilaç endüstrisinin hızlı büyüdüğü Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin (BRIC) gibi gelişmekte olan ve Türkiye gibi ciddi gelecek vaat eden önemli pazarların durumu hakkında da oldukça detaylı gözlem ve verilere yer veriliyor.

Raporda, sağlık ve ilaç endüstrisinin, geçmişte ciddi büyüme kaydedilen parlak yıllardan sonra artık son yıllarda farklı iş modellerinin uygulanmasını gerektiren yeni ve zorlayıcı bir dönem ile karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

>> Koruma süresi hızla dolan patentler,

>>Jenerik ilaçların yarattığı zorlu rekabet,

>> Mali kaynakların limitli olmasına karşın giderek artan ve kalite beklentisi de yükselen talebin karşılanması gereğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve şiddeti artan fiyatlama baskıları,

>> Mevzuat değişiklikleri ile giderek artan yasal prosedürler ve incelemeler,

>>Gelişmekte olan yeni pazarlara açılma ihtiyaçları,

>>Bu ihtiyaçlar çerçevesinde hem yerel hem küresel bazda artan  satın almalar, birleşmeler, yeniden yapılanmalar,

>> Ekonomik istikrarsızlık gibi son derece önemli ekonomik sonuçlar doğuran faktörler, şirketleri 2013 ve sonrasında satışlardaki yavaşlama, giderek düşen karlılık ve dolayısıyla maliyet baskıları altında başarıya götürecek yeni iş yapış modellerine adapte olmaya itiyor.

2013?te sektörel zorluklar devam edecek

Raporda, yaşlı nüfusun ve kronik hastalık vakalarının artması, büyüyen ve gelişmekte olan pazarlardaki fırsatlar, teknolojik gelişmeler, ürün inovasyonları ve sağlık hizmetlerindeki reformlar gibi olumlu gelişmelere rağmen, sağlık ve ilaç endüstrisindeki şirketlerin, operasyonel ve sektörün kendine has dinamiklerinden kaynaklanan güçlüklerle karşılaşmaya devam edeceği belirtiliyor.

Bu endüstri, dünyanın bazı bölgelerinde ekonomideki belirsizlikten etkilenmezken,  dünya genelinde artan fiyatlardan ve sağlık alanında aşırı talep yoğunluğu yaşanan alanlardan  kaynaklanan harcamaları geri ödeme baskısı ile karşı karşıya. Artan fiyat baskısı maliyetleri zorluyor. Zorlanan maliyetler operasyonların kısıtlanmasına yol açıyor. Bunların neticesinde satışlarda düşüş, giderek azalan karlılık ve dolayısıyla geriye yatırım ve AR-GE faaliyeti için tahsis edilecek kaynak kalmaması sonucu ortaya çıkıyor ve bu durum sektörün gelişiminde duraklama yaratıyor.

Sağlık ve ilaç endüstrisindeki şirketlerin 2013 yılı ve sonrasında karşılaşabileceği olası zorluklar arasında iş portföyünün değişime uğraması, hukuki altyapıda değişimler  ile pazar ve tedavi usul değişiklikleri sayılıyor. Bu noktada olumlu bir gelişme olarak sağlık ve ilaç endüstrisinin alt sektörü olan medikal cihaz pazarında 2004-2010 arasında yaşanan yıllık %7 oranındaki büyümeden bahsediliyor. 2011 yılında ise global bazda medikal cihaz satışlarındaki artışın %9.7 civarında gerçekleştiğine dikkat çekiliyor.

Raporda, sağlık ve ilaç endüstrisi paydaşlarının ise 2013 yılında göz önünde bulundurmaları gereken önemli hususlar arasında; yeni AR-GE modelleri üzerinde çalışmalar, marka strateji ve fiyatlandırma ilişkisi, satın alma / birleşme ve işbirliği modelleri, operasyonel verimlilik, yeni ticari modeller, ?Sağlık analitiği? (optimizasyon sağlamak amacıyla verilerin anlamlı kullanımı ve yorumlanması) ve mevzuata uygunluk durumları sayılıyor.

Türkiye sağlık sektöründe gelişmekte olan önemli pazarlar arasında görülüyor

Gelişen önemli pazarlar arasında görülen ve değerlendirilen Türkiye?de sağlık ve ilaç endüstrisinin durumuna ilişkin verilerin de ortaya koyulduğu raporda, Türkiye?de ilaç pazarının 2014?te %14 büyüyerek, 16 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Türkiye?nin ?İyi Üretim Uygulamaları? (Good Manufacturing Practices – GMP) ile içeride ürün kalitesini yükseltmeyi amaçladığı, üretim ve ihracatta rekabet avantajını arttırmayı hedeflediği hususlarına dikkat çekiliyor.  Ayrıca sektördeki yabancı ve yerel firmalara sağlanan teşviklerle AR-GE faaliyetlerinin de desteklendiği ifade ediliyor.

Genel Sağlık Sigortası sistemi çerçevesinde Türkiye?de sağlık hizmetlerine olan talebin giderek artan eğilim göstereceğinin vurgulandığı raporda Türkiye?nin sektördeki gelişim açısından gelecek vaat eden gelişmekte olan önemli bir Pazar olduğuna dikkat çekiliyor. Yabancı yatırımcılara sağlanan kolaylıklar (şirket kuruluşunda, temettü ödemelerinde, gayrimenkul edinimlerinde vb.) sağlık ve ilaç sektöründeki yabancı yatırımların gelişimini sağlıyor.

Deloitte?un  ?2013 Küresel Sağlık ve İlaç Endüstrisi Görünümü: Değişen Zorlu Şartlara Uyum İçin İyimser Yaklaşımlar ? (?2013 Global Life Sciences Outlook: Optimism tempered by reality in a new normal?) raporuna, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Global/Local%20Assets/Documents/LSHC/2013GlobalLifeSciencesSectorReport_112712.pdf adresinden ulaşılabilir.