4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda Değişiliklik Yapan Kanun Tasarısı Taslağı, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı internet sitesinde yayımlandı. ?Bugün çok iyi yöneltilen OSB?lerin kimi eksiklikleri bulunuyor? diyen ve değişik platformlarda, OSB?lerin daha iyi yönetiminin sağlanması amacıyla kanun değişikliği hazırlıklarını ilan eden Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün konuşmalarında ?Yeni düzenlemeler OSB?lerin atıl kapasitelerinin daha iyi değerlendirilmesinin yanı sıra arsası alınmış olup henüz hayata geçirilmemiş projelerin de yatırıma dönüşmesinin önünü açacak şartları oluşturacak? görüşünü ortaya koyuyor.

Bakanlık internet sitesinde yayımlanan OSB kanun değişikliğini içeren taslak şöyle:

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda Değişiliklik Yapan Kanun Tasarısı Taslağı

MADDE 1 ? 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi 3 üncü fıkrasına aşağıdaki ibare eklenmiş, 4 üncü fıkradaki ?yedinci? ibaresinin yerine ?onuncu? ibaresi getirilmiştir.
?Vali, Müteşebbis heyette bulunması durumunda yedek üye uygulamasından istisna tutulur.?

MADDE 2 ? 4562 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi 1 inci ve 5 inci fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?OSB?nin yetkili organları projenin keşif tutarı ile ilgili olarak, Bakanlıktan kredi talep edebilirler. Bu kredinin miktarı gösterilen teminatlarla sınırlıdır. Krediye ait tip sözleşme Bakanlıkça hazırlanır.?
?Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak OSB ile ihtisas OSB?ye arsa kredisi de verilir.?

MADDE 3 – 19.06.2010 tarih ve 27616 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ?Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un 16. maddesi olarak kabul edildiğinden bu madde tasarı taslağından çıkarılmıştır.

MADDE 4 –  19.06.2010 tarih ve 27616 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ?Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un 17. maddesi olarak kabul edildiğinden bu madde tasarı taslağından çıkarılmıştır.

MADDE 5 ? 4562 sayılı Kanunun Geçici 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
? Islah Organize Sanayi Bölgeleri

Geçici Madde 8- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, şehir imar ve mevzi imar planlarında değişik ölçek ve büyüklüklerde sanayi alanı olarak planlanan yerlerde oluşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Valiliğe başvurması halinde; Valilikçe hazırlanan gerekçe raporuna istinaden 3194 sayılı İmar Kanununa göre plan onama yetkisi bulunan kurumlar ile alanın eşiklerine göre ilgili idarelerin katılımıyla, Valinin Başkanlığında oluşturulan ıslah komisyonu tarafından belirlenecek ıslah şartları ve süresinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde OSB olarak değerlendirilebilir. Bakanlık yer seçimi komisyon üyesi olan kurum ve kuruluşlardan alacağı görüşler doğrultusunda OSB yerini belirler.
(2) Tespit edilen ıslah şartları çerçevesinde tüzel kişilik kazanan bölgelerde, bu Kanunla getirilen tüm izin ve ruhsat yetkileri, ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar genel mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Süresi içinde ıslah şartlarını tamamlamayan bölgeler OSB niteliklerini kaybederek, sicilden terkin edilir.
(3) Bu bölgelerin nitelik ve büyüklükleri ile ıslah şartlarına ilişkin usul ve esaslar OSB Uygulama Yönetmeliğinde belirlenir.?

MADDE 6 – 19.06.2010 tarih ve 27616 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ?Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un 17. maddesi olarak kabul edildiğinden bu madde tasarı taslağından çıkarılmıştır.

MADDE 7– 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici 9 uncu madde ilave edilmiştir.
Geçici Madde 9 ? (1) Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek il?lerde bulunan;
– Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredisi kullanan organize sanayi bölgelerindeki tahsis edilmemiş parseller, organize sanayi bölgesinin yetkili organlarının karar almaları halinde en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişiler lehine, bedeli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından organize sanayi bölgesine verilen krediden mahsup edilmek üzere bedelsiz olarak tahsis edilebilir. Kanunun yayımı tarihinden önce bedelli olarak tahsis edilmiş parseller için ödemeler durdurulur ve kalan meblağ kredilerden mahsup edilir. Mahsup işlemleri, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her organize sanayi bölgesi için tespit edilecek yılı metrekare fiyatı üzerinden yapılır.
– Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredisi kullanmamış ya da kredi borcunu ödemiş olan organize sanayi bölgelerinden de yetkili organlarının karar almaları halinde, en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişiler lehine parsel tahsisi yapılabilir. Bu durumda tahsis edilen parsel bedeli, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine Hazinece ödenir. Bedel ödemeleri, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her organize sanayi bölgesi için tespit edilecek yılı metrekare fiyatı üzerinden yapılır.
(2) Yatırımcının bu madde kapsamında belirlenen şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın parsel tahsisi iptal edilir. Bu durumda taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine intikal eder, bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Ancak, öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesi halinde yatırımın bedeli, yeni yatırımcı tarafından önceki yatırımcıya ödenir. Bu ödeme, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğince sağlanır.
(3) Organize sanayi bölgelerinde parsel tahsisine ilişkin uygulama, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süre için geçerlidir. Bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile en fazla iki defa ikişer yıl daha uzatılabilir.
(4) Bu maddenin uygulanması ile ilgili istihdam, yatırıma başlama ve tamamlama süresi, tahsis ve devir işlemleri ile diğer hususlar Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 8 – Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın