Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 23Temmuz 2010 tarihinde yapılan toplantısında Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasına karar verdi. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe girecek olan değişiklikler hakkında yapılan değişiklikler şöyle:

Yatırım fonlarına uygulanan ücret ve komisyonların kamuya açıklanması ve fon yönetim ücretinin üst sınırının belirlenmesi

Yatırımcıların korunması ve bilgilendirilmesi ile sektörde rekabetin artırılabilmesini teminen likit fonlar dahil olmak üzere yatırım fonlarına uygulanan yönetim ücreti ile giriş ve çıkış komisyonlarının kurucunun resmi internet sitesinde yatırımcıların kolaylıkla ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi ve yapılan açıklamada, günlük ve yıllık yönetim ücreti oranları ile giriş ve çıkış komisyonlarının hangi şartlar dahilinde yatırımcılardan tahsil edileceği bilgilerine ayrıntılı olarak yer verilmesini zorunlu tutan bir düzenleme yapılmaktadır. Aynı kapsamda Kurul yatırım fonlarına uygulanan yönetim ücretleri için üst sınır belirlemeye yetkili kılınmaktadır.

Tebliğ’e eklenecek Geçici Madde ile ise 16/08/2010 – 31/03/2011 tarihleri arasında yatırım fonlarına günlük en fazla yüzbinde on oranında yönetim ücreti uygulanması, içtüzüklerinde/izahnamelerinde bu orandan daha yüksek oranda yönetim ücreti belirlenmiş olan fonlar için, bu dönemde herhangi bir içtüzük/izahname değişikliğine gidilmeden günlük yüzbinde on oranında yönetim ücreti uygulanması hükme bağlanmaktadır. Serbest fonlar ise, bu fonların doğası gereği Geçici Madde kapsamı dışında tutulmaktadır.

Söz konusu uygulamanın kurucuların yönetim ücretlerini kendi internet sitesinden açıklaması zorunluluğu ile birlikte, sektördeki rekabeti başlatmak ve yatırımcıları bu konu hakkında bilinçlendirmek amaçlarına hizmet edeceği düşünülmektedir.

Koruma amaçlı ve garantili yatırım fonlarının paylarının bütün dağıtım kanalları yoluyla satılabilmesi

Koruma amaçlı ve garantili yatırım fonlarının katılma paylarının sadece aracı kuruluşların şubelerinden değil, diğer dağıtım kanallarından (internet, telefon bankacılığı vs.) da yatırımcılara ulaştırılmasına imkan tanınacaktır.

Menkul kıymet yatırım ortaklıkları dışındaki yatırım ortaklıklarına yapılan yatırımlar

Değişiklik ile mevcut Tebliğ’de bir yatırım fonunun yatırım yapabileceği toplam yatırım ortaklığı hisse senetleri için geçerli olan %10’luk yatırım sınırlaması sadece menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri için uygulanacak ve sektör fonlarının ise ilgili sektörde faaliyet gösteren tek bir ortaklığın hisse senetlerine portföylerinin %15’ine kadar yatırım yapabilmeleri mümkün olacaktır.

Fon sepetlerinin Kurul kaydında bulunmayan yabancı borsa yatırım fonu paylarına yatırım yapılabilmesi

Fon sepeti fonlarının yabancı borsalarda işlem gören Kurulumuz kaydında bulunmayan borsa yatırım fonu paylarına yatırım yapabilmesi mümkün olacaktır.

Garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonlarının ekonomik göstergelere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yatırım yapabilmesi

Garantili ve koruma amaçlı fonların ekonomik göstergelere dayalı opsiyon sözleşmelerine ve vadeli işlem sözleşmelerine taraf olabilmeleri mümkün olacaktır.

Varantlara yatırım yapılması

Yatırım fonlarının aracı kuruluş ve ortaklık varantlarına yatırım yapabilmelerine imkan sağlanacaktır. Aracı kuruluş ve ortaklık varantlarının fon portföylerine dahil edilmesinde, Kurulumuzun vadeli işlem sözleşmelerinin fon portföylerine dahil edilmesine ilişkin genel ilke ve esasları uygulanacaktır.

Bazı yatırım araçları için borsa kanalıyla alım satım esası ile fon portföyüne borsada işlem gören kıymetlerin alınması esasına istisna getirilmesi

Eurobondların borsa dışında portföye alınması/portföyden satılmasına imkan sağlanacaktır. Ayrıca borsada işlem gören veya görmeyen özel sektör borçlanma araçlarının konu edildiği repo-ters repo işlemlerine yatırım fonlarının taraf olabilmesi de mümkün hale getirilmektedir.

B tipi fonların da repo işlemleri yapabilmesi

Yüzde 10 portföy sınırı ve katılma payı geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacını karşılamak amacı korunmak üzere tüm yatırım fonlarının İMKB repo ve ters repo piyasasında ve borsa dışında repo işlemi yapabilmelerine imkan sağlanacaktır.