İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KOBİ’lere dönük politika ve uygulamalar ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğüne odaklanmalı

KOBİ sorunlarının tartışıldığı ve KOBİ’ler için yol haritalarının çizildiği, ülkemizin en önemli organizasyonlarından biri kabul edilen KOBİ Zirveleri’nin VI’ncısı bu yıl, üretimin, ticaretin ve hizmetin tüm alanlarında yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla 11-12 Mart 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildi. TOSYÖV, TOBB ve KOSGEB işbirliği ile yapılan zirvenin bu yılki ana teması ?Değişen Piyasalarda KOBİ?lere Yol Haritası?ydı. Kriz ve sonrası oluşan yeni koşullarda KOBİ’lerin kalıcı büyümede başarıyı yakalamaları için yapması gerekenlerin de incelendiği zirvede, şu oturumlar gerçekleştirildi: ?Piyasalardaki Değişimin Sektörler Üzerindeki Etkisi?, ?Sürdürülebilir Kalkınma: KOBİ’ ler İçin Çözüm Önerileri?, ?KOBİ’ler İçin Finansman, Teşvik ve Destekler?, ?KOBİ’ler İçin Alternatif Pazarlar ve İhracat?, ?Sürdürülebilir Rekabette İnovasyon, Ar-Ge, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Standartlar ve Mülkiyet Haklarının Önemi.?

Zirvede ortaya çıkan bulgular bir sonuç raporuyla kamuoyuna sunuldu:

Küresel Kriz, Rekabet Ve KOBİ’ler

1- Küreselleşme ve küresel krizle birlikte rekabet tüm işletmeler yönünden olduğu gibi KOBİ’lerimiz açısından da en önemli sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Krizde KOBİ’lerimizi güçlü kılacak kapsamlı ve kalıcı politikalara ihtiyaç duyulduğu gibi, negatif büyüme döneminden pozitif büyüme dönemine geçilirken KOBİ’lere dönük politika ve uygulamalar ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğüne odaklanmalıdır.

2- Küreselleşme gerçeği tüm dünya pazarlarını değiştirmekte ve kendi kurallarını ortaya koymaktadır. Kendini Küreselleşmenin getirdiği şartlara göre şekillendiren ve sürece hızla uyum sağlayabilen KOBİ’ler ayakta kalacaktır.

3- Değişen piyasalara uyum güçlerini artırmak zorunda olan KOBİ’lerimiz, ancak kalite süreçlerine uyum sağlayarak, hızlı ve düşük maliyetle üretim yaparak güç kazanacaklardır.

4- ?Bilişim dışı? bir ekonomiyi yaşatmak şöyle dursun, düşünmek dahi imkânsızlaşmıştır. Yenilikçi ve dönüşümcü gelişme süreçlerinin eksenine Bilgi ve İletişim Teknolojileri yerleşmiştir. Bu nedenle KOBİ’lerimizin kalıcı büyümeyi yakalayabilmesi için e-dönüşüm, iletişim ve mobil teknolojilerinden yararlanma sürecini tamamlaması gerekir.

5- Küresel krizde daralan iç piyasa ve geleneksel dış pazarlarımız nedeniyle KOBİ’lerin alternatif pazarlara yönlendirilmesi büyük önem kazanmış bulunmaktadır. Aynı zamanda yeni bir fırsat yaratan bu gerçeği göz önüne alarak KOBİ’lerimizi ihracata yönelik destekleyecek, vergi yükünün azaltılması, dengeli kur politikası, yerli girdi ikamesi ve Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi gündemde yerini almalıdır.

6.- Küresel rekabette güç kazanma yolunun Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yoğunlaşmaktan geçtiği bilinmekte, KOBİ’lerimizin zayıf yönünün bu olduğu görülmektedir. Bu itibarla Ar-Ge ve İnovasyona yönelik harcamaların hızla AB ortalamasına yükseltilmesi, KOBİ’lerin ortak Ar-Ge ve inovasyon projeleri geliştirmesi için gerekli kanuni altyapının sağlanması gerekmektedir.

7- KOBİ’lerimizin uluslararası pazarlarda var olabilmesi bakımından gerekli yasal düzenleme ihtiyaçları devam etmektedir. Bu konuda mevzuatın sadeleştirilmesi ve kolaylaştırılması, ayrıca gerekli belgelerle desteklenmesinde büyük yarar görülmektedir.

Güçlü KOBİ Politikasının Unsurları

8- KOBİ’lerin profesyonel yönetim sistemleri çerçevesinde kurumsallaşma kültürünü özümsedikçe başarılı oldukları tecrübeyle sabittir. Firmanın temel değerlerini belirlemesi, orta ve uzun dönemli yatırım stratejileri oluşturması, yönetişim vb. gibi alanlarda başta yeni ve çağdaş araçlarla yaygın eğitimler alması için KOBİ’lere her türlü kamu desteği sağlanmalıdır.

9- KOBİ’lerimizin en az yararlandıkları ama derin ihtiyaç duydukları Danışmanlık Hizmetleri belli bir sistemden yoksun olarak sunulmaktadır. Bu konuda bir düzen geliştirilmesi gerekmektedir. KOBİ danışmanlık hizmetlerine akreditasyon sisteminin getirilmesi konusundaki faaliyetleri yönlendirecek ve yürütecek düzenlemeler, öncelikli gündem maddelerimiz arasına alınmalıdır.

10-Türkiye’de KOBİ’lerle ilgili istihdam, ihracat, üretim vb. güncel verileri sağlayan bir KOBİ Envanteri oluşturulabilmesine yönelik münferit ve olumlu bazı adımlar atılmış olmakla birlikte söz konusu çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir.

KOBİ’lere Yönelik Yapısal Önlemler

11- KOBİ’lerden sorumlu birçok kurumda üretilen politika ve hizmetler değişik sayıda olup, koordinasyonu tek elden yürütülmelidir.

12- Patent, sınaî mülkiyet ve özellikle fikri mülkiyet haklarının koruma altına alınması ve KOBİ’lerin bu yönde bilinçlendirilmesi, yasal mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması ve bunların maliyetlerinin makul düzeylere çekilmesi sağlanmalıdır. Yeni fikirlerin ticari ürüne dönüştürülmesinde gerekli altyapıların sağlanması gerekir.

13- Türkiye’de Kümelenme politikasının uygulamada başarıya ulaşması ve ortak çalışma kültürü kazanmaları KOBİ’ler bazında teşvik edilmeli, sistemin başarılı olabilmesi için de gerekli yan sanayi desteği verilmeli, üretim zincirinin daha geniş bir bölümünü ülke içerisinde tutacak tedbirler alınmalıdır.

14- Planlı ve örgütlü sanayi yerleşimlerinin (OSB’lerin ve KSS’lerin) gelişmesinin önündeki engeller, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak kaldırılmalıdır.

15- KOBİ’lerin nitelikli ara eleman açığını kapatacak ve istihdama katkı sağlayacak somut ihtiyaçlar temelinde planlanmış mesleki eğitim seferberliği bir an önce başlatılmalı, KOBİ’lerin nitelikli ara eleman ihtiyacına dönük devlet desteği yaygınlaştırılmalıdır.

16- Yüksek pazar payına sahip olmayan KOBİ’ler rekabet kurallarına hâkim değil, aksine ve çoğunlukla bu kuralların mağduru durumundadır. Rekabet Hukuku kuralları KOBİ’ler lehine yeniden gözden geçirilerek güçlendirilmelidir.

KOBİ’ler ve Finansman

17- KOBİ’lerin, finans kaynaklarına ulaşmasındaki zorlukların en asgari düzeye indirilmesi, işletme sermayesi desteklerinin çeşitlendirilerek KOBİ’lerin hizmetine sunulması, özellikle bugünün krizden çıkış koşullarında daha da önem kazanmıştır. Bankaların verdiği kredilerin yanı sıra Dış Ticaret Müsteşarlığı, KOSGEB, EXIMBANK ve KGF gibi kurumların kaynakları artırılarak hibe ve desteklerine KOBİ’lerin erişimi kolaylaştırılmalıdır.

KOBİ’lerin uzun vadeli ve düşük faizli kredi olanaklarından yararlanması için gerekli düzenlemeler acilen yapılmalı, bu amaçla iç ve dış kaynaklı fonlar çeşitli ve kolaylaştırılmış sistemler dâhilinde KOBİ’lerin hizmetine sunulmalıdır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın