Türkiye Kızlar Zirvesi “karar bildirisi” yayımlandı

kobipostasi

Platform 3.3 tarafından düzenlenen Türkiye Kızlar Zirvesi sona erdi. Zirvede, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi ve baskının önlenmesinin yolları tartışıldı. Zirveyle bağlantılı olarak düzenlenen çokyönlü eğitim programları ise 30 Nisan?a kadar İstanbul ve Ankara?da devam edecek.

Platform 3.3, kadınlara yönelik her türlü şiddet ve baskı konusuna dikkat çekmek amacıyla, Mayıs başında İstanbul?da yapılacak Küresel Kadın Zirvesi?nden hemen önce, 25-27 Nisan tarihlerinde Türkiye Kızlar Zirvesi?ni düzenledi. Zirve, İstanbul?da Türkiye?nin yedi bölgesinden temsilci genç kadınların katılımıyla gerçekleşti. Genç liderlerin yerel ölçekte projeler geliştirip uygulamasını desteklemeyi hedefleyen zirvede, Türkiye?de kadınların karşılaştığı zorluklar ve olası çözümler tartışıldı. Zirveyle bağlantılı olarak düzenlenen çokyönlü eğitim programları ise 30 Nisan?a kadar İstanbul ve Ankara?da devam edecek.

Zirvede eğitim, sağlık, şiddet ve ekonomi gibi konular ele alındı. Zirve süresince katılımcılar, Türkiye?de kadın olmak kavramını, bu kavramın toplumdaki algısını, günlük hayatta kendilerine ve Türkiye?deki diğer kadınlara nasıl yansıtıldığını tartıştılar. Ayrıca, saptanan sorunlara yönelik yerel olarak uygulanmaya uygun projeler geliştirmek için ilk adımları attılar.

Zirve sonunda açıklanan bir bildiriyle liderler ve değiştiricilerin şu başlıklara önem vermeleri yönünde çağrı yapıldı:

>> Toplumdaki kadın algısının değiştirilmesi yoluyla kadının güçlendirilmesinin tüm sorunların çözümündeki temel yol olduğu ve gerekli uygulamaların yapılması gerektiği.

>> Şiddet başta olmak üzere tüm sorunların çözümünde sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımının ve medya kuruluşlarının duyarlı yaklaşımının teşvik edilmesi gerektiği.

>> Tüm bu süreçlere gençlerin etkin katılımının sağlanması yolunda ve bu mekanizmaların daha erişilebilir hale getirilmesi konusunda adımlar atılması.

Üç bölümden oluşan bildiriye girlssummitturkey.com adresinden ulaşılabilir.

Zirve kapsamında, katılımcıların projeleri hayata geçirmede ve aktif olarak yürütmede liderlik yapabilmeleri için bazı eğitim atölyeleri de hazırlandı. Ay sonuna kadar devam edecek eğitim atölyelerinde medya ilişkileri, sosyal girişimcilik, bir sivil toplum aracı olarak spor, proje yönetimi ve organizasyon planlaması, web teknolojileri gibi konular işleniyor.

Platform 3.3 hakkında

Dünya nüfusunun 3.3 milyarını kadınlar ve kızlar oluşturuyor. Üniversite öğrencisi bir grup genç tarafından 2010 yılında kurulan Platform 3.3, adını bu istatistikten alıyor. ?Dünyayı değiştirmek için 3.3 milyar yol? sloganıyla yola çıkan Platform 3.3, genç ve dinamik yapısıyla birçok sivil toplum kuruluşundan farklılık gösteriyor.

Platform, çeşitli projeler ve etkinliklerle Türkiye?de kadın ve kızların yaşadığı sorunlara dikkat çekmeyi ve bu sorunlar hakkında harekete geçmeyi amaçlıyor. Gençler için gençler tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle bu hedefe ulaşmaya çalışan Platform 3.3, bu açıdan Türkiye?de sivil toplum alanında öncü bir rol üstleniyor ve gençler arasında sosyal yardım bilincini geliştirme işlevini gerçekleştiriyor.

Türkiye Kızlar Zirvesi Karar Bildirisi

Biz, Türkiye?nin 7 bölgesini temsilen toplanmış olan Türkiye Kızlar Zirvesi katılımcıları olarak buradayız çünkü:

>> Kadınların eğitiminin hâlâ bir sorun olarak varlığını sürdürdüğünün ve bu durumun kadının toplum hayatından soyutlanmasına neden olduğunun farkındayız.

>> Medyada kadının ancak geleneksel roller bağlamında ya da bir obje olarak yansıtıldığının, bu durumun toplumsal cinsiyet algısının yeniden üretilmesine neden olduğunun bilincindeyiz.

>> Evlilik kurumunda kadının zorluk çektiğinin, kumalık gerçeğinin varlığını koruduğunun, resmi nikâh olmaksızın dini nikâh yoluyla sürdürülen evliliklerin kadının uzun vadede maddi manevi sorunlarla karşılaşmasına neden olduğunun farkındayız.

>> Kadının namusunun çoğu zaman cinselliğiyle tanımlandığının, kadın vücudunun objeleştirildiğinin ve bu durumun kadının kendi bedeni üzerindeki söz hakkını kısıtladığının farkındayız.

>> Aile içi görevlerin (ev işleri, çocuk yetiştirme) sadece kadının yükümlülüğü olarak görüldüğünün farkındayız.

>> Kadınların iş hayatında da dezavantajlı durumda olduklarının, doğum gibi biyolojik nedenlerle erkek çalışanlara göre daha az tercih edilmesi gibi uygulamaların var olduğunun farkındayız.

>> Toplumdaki kadın algısının geleneksel cinsiyet rolleri etrafında şekillenmiş olmasının kadın-erkek eşitsizliği, şiddet, özgüvensizlik gibi sorunların temelinde yatan neden olduğunun farkındayız.

>> Kadının güvenliğinin tam anlamda sağlanmadığının, çalışma hayatındaki tacizlerin ve genel cinsel istismarın arttığının farkındayız.

>> Kadına karşı şiddetin yaygınlaşıp meşrulaştığının, kadının eğitimli erkeklerden bile şiddet gördüğünün ve olası bir boşanma durumunda aile ve toplumdan dışlanma korkusu yaşadığının farkındayız.

>> Namus cinayetlerinin arttığını, kadınların can güvenliğinin korunamadığını biliyoruz.

>> Kadının aile içinde de cinsel baskı gördüğünü ve bu duruma maruz kalan kadınların çoğu zaman sessiz kaldığını biliyoruz.

>> Kadınların sözel, sosyal, cinsel ve fiziksel olarak şiddetin farklı kollarıyla yüzleştiğinin farkındayız.

>> Kadınların şiddet gördüğü ailelerde büyüyen çocukların psikolojik olarak olumsuz yönde etkilendiğinin ve şiddeti bir çözüm yolu olarak benimsediğinin farkındayız.

>> Şiddet mağduru kadınların sustuğunun ya da susturulduğunun, özellikle eğitimli kadınların utanç ve sosyal dışlanma korkusu yüzünden maruz kaldıkları şiddeti dile getirmediklerinin farkındayız.

>> Kadına karşı şiddet konusunda güvenlik güçlerinin yeterli ölçüde etkin ve bilinçli olmadığının; mevcut hukuki prosedürlerin uzun ve caydırıcı olduğunun farkındayız.

>> Şiddetin toplum içerisinde normalize edilmiş olduğunun ve şiddetin genel geçerliğinin toplumda bir gerçek olduğunun farkındayız.

>> Kadınların ekonomik ve sosyal bağımsızlığının sağlanmasının şiddet sorununun çözümünde önemli bir etken olduğunun bilincindeyiz.

>> Kadının siyasal alanda yeterince temsil edilmediğinin, karar alma mekanizmalarında kadınların varlığının yeterli olmadığının farkındayız.

>> Kadınların seçim listelerinde ön sıralarda yer almadığının farkındayız.

>> Aday listeleri oluşturulurken kadın hareketinin içinde bulunan kadınlara yeteri kadar yer verilmediğini biliyoruz.

>> Seçim dönemleri dışında kadınların temsili konusunda genel bir takip sürecinin işlemediğini görüyoruz.

Türkiye?de Kadın Olmak Konusu Üzerine:

Eğitim:

1) Biz, kadınların eğitim sorununun, kadınların eğitim sistemine girmesinin teşvik edilmesi ve eğitimin her düzeyine erişimin kolaylaştırılması yoluyla çözülebileceğini öne sürüyor, lider ve değişimcileri:

a. Kız öğrencilere maddi destek sağlamaya ve burs imkânlarını genişletmeye,

b. Medya yoluyla ?okullu kız? profilini güçlendirmeye çağırıyoruz.
2) Sadece örgün eğitime katılımın sorunların çözümü için yeterli olmadığını biliyor, lider ve değişimcileri toplumun genelinin, özellikle ebeveynlerin mevcut toplumsal cinsiyet algısını değiştirmeye yönelik eğitim ve bilinçlendirme uygulamalarını yapmaya çağırıyoruz.

Bir ?birey? olarak kadın:

1) Biz, kadınların ?birey? olması fikrinin topluma benimsetilmesinin kadının toplumdaki etkin varlığının sağlanması ve algılanma biçiminin değiştirilmesi için gerekli olduğunu öne sürüyor, lider ve değişimcileri:

a. Her kesimden kadına ücretsiz kişisel gelişim atölyeleri vermeye,

b. Medya yoluyla güçlü bir kadın algısının desteklenmesini sağlamaya çağırıyoruz.

İş hayatı ve sosyal hayat:

1) Biz, kadınların iş hayatında ve sosyal hayatta gördükleri baskı ve ayrımcılığı engellemek için kadına hem sosyal hem ekonomik bağlamda bağımsızlık sağlamayı öneriyor, lider ve değişimcileri:

a. Kadının toplumun çeşitli alanlarındaki varlığı konusunda sağlıklı bilgilere ulaşılabilmesi için veri toplanırken cinsiyet dağılımının göz önünde bulundurulmasını ve bu verilerin sistematik olarak düzenlenerek topluma yansıtılmasını sağlamaya,

b. Kadının ev içi emeğinin göz ardı edilmemesi ve değerlendirilmesi için harekete geçmeye,

c. Ekonomik hayatın dışında kalan kadınları girişimcilik ve meslek kursları vererek üretim ve pazarlamaya teşvik etmeye,

d. Kadınlara özel planlanmış ve kolaylaştırılmış mikro kredi imkânlarının yaygınlaştırılmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına önem vermeye,

e. İş hayatı ve anneliği birlikte yürütmekte zorluk yaşayan kadınlara rahat bir ortam yaratmak için çalışan kadınların çocukları için işyerlerinde kreşlerin açılmasını sağlamaya çağırıyoruz.

Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Konusunda:

Parti içi düzenlemeler:

1) Genel seçimlerde milletvekili adayı olan kadın sayısının artırılması amacıyla parti içi çeşitli düzenlemelerin gerektiğini öne sürüyor, lider ve değişimcileri;

1. Parti üyelerinin bilinçlendirilmesine,

2. Kadınların parti üyeliğine ve parti gençlik kollarında yer almaya teşvik edilmesine,

3. Kadın liderlerin ön plana çıkarılması süreçlerine destek vermeye çağırıyoruz.

Adaylar:

1) Kadın milletvekili adaylarının güçlü, nitelikli ve kadın hareketinin içinden gelen isimler olması gerektiğine inanıyor ve partileri bu doğrultuda harekete geçmeye çağırıyoruz.

Sivil toplum kuruluşları:

1) Kadınların milletvekili seçimlerinde yeterince temsil edilmesi sürecinde sivil toplum kuruluşlarının çözümün önemli bir parçası olduğunu öne sürüyor, lider ve değişimcileri partilerin milletvekili adaylarını belirleyen karar mekanizmaları üzerinde baskı kurmaya çağırıyoruz.

Eğitim:

1) Biz, kadınların karar alma mekanizmalarında aktif olarak yer alması kültürünün oluşturulmasının büyük önem taşıdığının altını çiziyor, lider ve değişimcileri

a. Bu kültürün yerleştirilmesi için ilköğretimden itibaren müfredatta aktif kadın örnekleri bulundurmaya,

b. Eğitimin farklı düzeylerinde genç kadınları farklı iş alanları konusunda bilgilendirmeye ve eğitim çalışmaları yapılmasını sağlamaya,

c. Üniversite sonrasında kadınların iş konusunda bilinçlendirilmesi için çeşitli atölye çalışmaları yapılmasını sağlamaya,

d. Eğiticilerin siyasi mekanizmalar ve demokrasi konusunda bilinçlendirilmesine katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Kuruluşlar:

1) Biz, sorunun çözümünde sivil toplumun büyük önem taşıdığına inanıyor, liderleri ve değişimcileri:

a. STK?ların ve il gençlik merkezlerinin daha erişilebilir olması konusunda çalışmaya,

b. Toplumda kadın dayanışması oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmaya çağırıyoruz.

2) Devletin kadına yönelik birimlerine ve bu konuda çalışan STK?lara bölgesel teşkilatlanmaya verdikleri önemi arttırmalarını öneriyoruz.

Kota uygulaması:

1) Biz, bugünkü durum göz önüne alındığında doğru şekilde yapılacak kota uygulamalarının en etkili çözüm olacağını düşünüyor, lider ve değişimcileri:

a. Dünya genelinde uygar ülkelerin başvurduğu kota uygulamalarının incelenerek ülkemiz için en uygun olanı modelin benimsenmesi yolunda gerekli süreçleri yönetmeye,

b. Kota sisteminin sadece milletvekili aday listelerinde değil ön seçimlerde de uygulanmasında etkin rol almaya davet ediyoruz.

Şiddet Konusunda:

Sivil toplum:

1) Biz, şiddet sorununun çözümünde sivil toplumun rolünün önemini görüyor, sivil toplum kuruluşlarını:

a. Şiddeti önleyici çalışmaları arttırmaya, şiddet konusundaki uygulamalarında psikolojik destek mekanizmaları ve şikâyet sonrası denetim uygulamalarına yer vermeye,

b. Şiddete maruz kalmış kadınlar arası iletişim zincirini geliştirecek projeler üretmeye ve bu yolla kadın dayanışmasının güçlendirilmesini sağlamaya çağırıyoruz.

Medya:

1) Biz, halkın şiddet konusunda bilinçlendirilmesi için her türlü basın kanalının en etkili yol olduğunu düşünüyor, basını:

a. Kadına karşı şiddetin tek boyutlu ve fiziksel şiddetle sınırlı olmadığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi için basını sözel, sosyal, ekonomik, cinsel ve fiziksel boyutlardaki yansımaları hakkında da bilgilendirmeye,

b. Şiddet gören kadınlara bir örnek teşkil edebilmesi için yazılı ve görsel medyada şiddet sonrası hayatını güçlü bir temele oturtabilmiş kadın rol modellerini tanıtmaya çağırıyoruz.

Toplumsal cinsiyet:

1) Biz, toplumsal cinsiyet algısının değiştirilmesi yoluyla kadının güçlendirilmesinin uzun vadede şiddete karşı temel çözüm olduğuna inanıyor, liderleri ve değişimcileri:

a. Toplumsal cinsiyet algısını değiştirme yolunda medyayla işbirliğine ve bu bağlamda şiddet karşıtı kampanyaların arttırılmasını sağlamaya ve hâlihazırda sürmekte olanları desteklemeye,

b. Aile içi şiddete karşı, kadın dayanışmasını geliştirmeyi amaçlayan kurum ve kuruluşların oluşturulmasını ve desteklenmesini teşvik etmeye davet ediyor;

c. Devletin ilgili kurum ve kuruluşlarını, aile içi şiddeti önleme amacıyla hareket eden, alanında uzman bireyleri bünyesinde barındıran, yerel bazlı çalışmalar yürütecek kurumlar oluşturmaya,

d. Cinsiyet eşitliği algısının, temel ve okul öncesi eğitimden başlayarak, gelecek nesillere benimsetilmesi yolunda müfredatı yeniden yapılandırmaya davet ediyoruz.

Namus cinayetleri:

1) Biz, namus cinayetleri konusunda ancak çok yönlü bir çözümün etkili olacağını biliyor, devleti:

a. Namus cinayetlerinin önüne geçilmesi yolunda, kanunların caydırıcı niteliğinin güçlendirilmesi ve emniyet üzerinde denetimin arttırılması gibi uygulamalarla hassasiyet göstermeye,

b. Kadın hakları ve kadına karşı şiddet konularında, öğrencilerini bilinçlendirmeye,

c. Devleti, sığınma evlerine idari ve mali destek vermeye çağırıyoruz.

Gençlik

1) Biz, tüm kadın sorunlarının çözümünde gençliğin aktif rol almasının büyük önem taşıdığını biliyor, tüm gençleri:

a. Yerel sorunları konusunda duyarlı olmaya,

b. Sorunların çözümünde aktif rol almak konusunda istekli olmaya,

c. Görmek istedikleri değişimin bir parçası olmak konusunda kararlı olmaya çağırıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Harçlık Pazarı?na yatırım yapan markalar krizden kârlı çıkıyor

Türkiye?nin gençlik uzmanı Youth Republic ve dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Synovate işbirliği ile gerçekleşen Harçlık Pazarı araştırması gençlerin büyük çoğunluğunun harcamalarında krizden etkilenmediğini ortaya koydu. Geniş bir gençlik ağına sahip olmasıyla bilinen gençlik uzmanı pazarlama grubu Youth Republic?in Yeni Nesil Gençlik Araştırması Harçlık Pazarı, gençlerin genel ve kriz dönemi […]

Subscribe US Now