Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği yenilendi

KOBİ Postası

Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun oluşumu ile çalışma usul ve esasları yeniden belirlendi.

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği, 31 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun oluşumu, çalışma usul ve esasları ile gıda kodeksi hazırlama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla çıkartıldı.

Buna göre, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu (UGKK); Bakanlıktan gıda konusunda görev yapan üç üye, Sağlık Bakanlığından en az daire başkanı düzeyinde iki üye, her iki bakanlık tarafından ayrı ayrı seçilecek gıda konusunda uzman bilim insanı niteliğinde ikişer üye, Türk Standardları Enstitüsünden bir üye, gıda konusunda faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşundan bir üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşacak.

UGKK’da temsilcisi yer alacak faaliyet konusu gıda olan sivil toplum kuruluşu, İçişleri Bakanlığından alınan kayıtlar değerlendirilerek Bakanlıkça belirlenecek.

UGKK Başkanı ve Başkan Yardımcısı Bakanlık temsilcileri arasından Bakan tarafından atanacak, Başkanın katılamadığı toplantılarda UGKK Başkanlığını Başkan Yardımcısı yürütecek.

Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu

UGKK üyelerinin görev süresi üç yıl olacak. Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri dışındaki üyeler üst üste en fazla iki dönem görev yapabilecek.

UGKK üyelerinden, görev süresi dolmadan görevinden ölüm, emeklilik, uzun süreli hastalık, istifa gibi nedenlerle ayrılanların yerine, ayrılan üyenin temsil ettiği kurum/kuruluş en geç otuz gün içerisinde yeni bir üye belirleyecek. Yeni üyenin görev süresi diğer üyelerle birlikte sona erecek.

Yeni dönem UGKK üyeleri bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenecek. Yeni üyeler, mevcut UGKK görev süresi dolmadan en az on beş gün önce Bakanlık makamının onayına sunulacak.

UGKK’nın görev ve yetkileri

Yönetmelikte UGKK’nın görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

a) Gıda kodeksi çalışma kararının alınması ve yöntem belirlenmesi.

b) Gıda kodeksi ile ilgili uluslararası toplantılar için Bakanlık tarafından oluşturulan ulusal görüşlerin değerlendirilmesi.

c) Gıda kodeksi ile ilgili ulusal görüşlerin oluşturulması aşamasında gerekli olacak verilerin sağlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması ve verilerin toplanması.

ç) Gıda kodeksine ilişkin Bakanlık tarafından sunulan hususların değerlendirilmesi.

d) UGKK’ya sunulan mevzuat taslakları için yayım kararının alınması.

e) Gerekli görüldüğünde, taslaklarda değişiklik yapılması veya tekrar çalışma kararı alınması.

f) Gerekli görüldüğünde, alt komisyon tarafından görüş değerlendirmesi yapılmaksızın, gıda kodeksinin hazırlanması, yayımlanması veya yürürlükten kaldırılması kararının alınması.

g) Alt komisyon üyelerinin onaylanması.

Komisyonun toplantı usulü ve karar alması

Bakanlık gerekli gördüğü hallerde komisyon üyelerini toplantıya çağıracak.

Mazeret bildirmeden art arda üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği, Bakan onayı ile iptal edilecek.

UGKK, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alacak. Üyeler çekimser oy kullanamayacak, oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınacak.

Alt komisyonların kuruluşu

Bakanlık tarafından konu ile ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşturulacak ve UGKK tarafından onaylanacak olan Alt komisyonlar en fazla otuz üyeden oluşacak.

Alt komisyonlar bünyesinde; farklı konulara göre çalışma grupları kurulabilecek.

Alt komisyon toplantılarına sadece komisyon üyeleri katılabilecek, toplantılara gözlemci yedek üye ve benzeri sıfatlarla katılım sağlanamayacak.

Üniversite ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, en fazla iki alt komisyonda görev alabilecekler.

Alt komisyonlarda her sivil toplum kuruluşundan en fazla beş üye yer alabilecek. STK üyelerinin ilgili konuda en az üç yıl çalışmış olması gerekecek.

Alt komisyon, Gıda kodeksi taslaklarına gelen görüşleri değerlendirmek ve Görüş değerlendirmesi tamamlanan gıda kodeksi taslaklarını UGKK’ya sunmakla görevli olacaklar.

Komisyon en az, üye tam sayısının üçte biri ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alacak.

Gıda kodeksi taslaklarının hazırlanması

UGKK tarafından çalışma kararı alınan gıda kodeksi taslakları, Avrupa Birliği mevzuatı öncelikli olmak üzere, Kodeks Alimentarius Komisyonu yaklaşımları, ulusal ve uluslararası mevzuat ile Ülke koşulları dikkate alınarak Bakanlık tarafından hazırlanacak.

Bakanlık gerekli gördüğünde görüş almak üzere, gıda kodeksi taslak hazırlama çalışmalarına konu ile ilgili kurum, kuruluş, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından konusunda uzman kişileri çağırabilecek.

Hazırlanan gıda kodeksi taslakları konu ile ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine açılacak, görüşlerin Bakanlığa ulaşmasını takiben ilgili alt komisyon toplantıya çağırılacak.

Alt komisyonlar tarafından görüşleri değerlendirilen taslaklar, UGKK’ya iletilecek.

UGKK tarafından yayım kararı alınan gıda kodeksi, Bakanlıkça ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yayıma gönderilecek.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Yönetmelikle, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik hükümleri kapsamında Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu ve alt komisyonlar oluşturuluncaya kadar mevcut Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu ve alt komisyonları çalışmalarına devam edecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Dünyanın en tehlikeli doğal afeti depremler hakkında bilmeniz gerekenler

Depremler nasıl meydana gelir? Hangi depremler ülkemizde görülmez? Kaç tür deprem var? En yıkıcı deprem türleri hangisi? İzmir’de meydana gelen 6,8’lik deprem bölgede 30’a yakın binanın yıkılmasına neden oldu. İlk […]

Girişimcinin haber kaynağı KOBİ Postası'nı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz