2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı ortak akılla şekilleniyor

kobipostasi

2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı; İstanbul Dedeman Otel?de Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Mustafa Kaplan, KOSGEB başkan yardımcıları Bayram Mecit, Tuna Şahin, Metin Şatır; Airties Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çelebi ile çok sayıda sektör temsilcisinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, son dönemde, kamuda stratejik planlamaya dayalı çalışma kültürü benimsendiğini; ihracat, eğitim, turizm, ulaştırma, bilgi toplumu gibi temel alanlarda ve bölge, sektör bazında stratejik planlar hazırlanarak uygulamaya konulduğunu, bu planların ilgili tarafların orta ve uzun vadeli ulusal hedefleri görerek kendi faaliyetlerini planlamalarını ve eylemlerde eşgüdümü sağladığını ve kendilerinin de bakanlık olarak sanayi strateji belgesi, esnaf ve sanatkarlar strateji belgesi, tasarım stratejisi ve sektörel strateji belgeleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. “Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak istiyorsak, ekonomik ve sosyal gücümüzü birlikte artırmak gerekiyor” diyen Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, ?Bunu başarmamızda, başarılı, dinamik ve dışa açık KOBİ?lerimiz büyük rol oynayacaklardır. Bu nedenle sadece belli bölgelerde ve belli sektörlerde değil, ülkemizin tamamında ve birçok değişik sektörde başarıya odaklanmalıyız. Ülke olarak küresel bir güç olmak istiyorsak, özel sektörümüzün de hesabını yerel değil, küresel ölçeklere göre yapması gerekiyor. Dünyamız, iletişim, ulaşım ve bilgi teknolojilerindeki ilerlemelerin yol açtığı çok yönlü, kapsamlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. Bu küresel ortamda, özel sektörümüzün rekabet edebilirliğini arttırmak amacıyla çok önemli çalışmalar başlattık? diye konuştu.

“KOSGEB’i eğitici, yönlendirici ve teşvik edici bir yapıya kavuşturduk”

KOSGEB Kanunu’nda değişiklik yaparak, hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ?leri de KOSGEB hedef kitlesine dahil ettiklerini belirten Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün şunları söyledi:

?KOSGEB taşra teşkilatını genişlettik, kalkınma ajanslarını ve yatırım destek ofislerini kurduk. KOSGEB çağrı merkezini açarak, mevcut KOBİ?lerin ve girişimci adaylarının 7 gün 24 saat bizimle iletişim sağlamalarının önünü açtık. Yine KOBİ?lerin de halka açılmasını sağlayacak ve böylece bankalara olan bağımlılığı azaltacak bir düzenleneme üzerinde çalışıyoruz. Hazırladığımız son teşvik paketiyle, KOSGEB?i kredi sağlayan bir kurum olmaktan çıkardık, eğitici, yönlendirici ve teşvik edici bir yapıya kavuşturduk. KOBİ Proje Destek Programı, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı ve Genel Destek Programı olmak üzere, altı yeni destek programı oluşturduk. Bu hamleler, orta ve uzun vadede çok önemli faydalar üretecek, destek ve teşviklerin bölge ve sektör özelindeki sorunlara çözüm üretme kabiliyetini artıracaktır. KOBİ?lere yönelik destek ve teşvik sistemlerinin kısa vadeli ve finansman odaklı çözümlere odaklanması doğru değildir, bütün gelişmiş ülkeler, bu yaklaşımı terk etmiş, KOBİ?lerin yönetim becerilerini, üretim kabiliyetlerini ve rekabet güçlerini artıracak alanlara yönelmişlerdir. Hükümet olarak, biz de aynı yaklaşımı benimsiyor, sadece KOBİ?lerin hayatta kalmasını sağlamak değil, sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlayacak bir zemin oluşturmak istiyoruz. Ayakta kalmayı başaran değil, hızlı ve güvenli bir şekilde yoluna devam eden KOBİ?ler oluşturmamız gerektiğini biliyoruz. Bugüne kadar, özellikle ekonomik istikrarı sağlayacak adımlar atarak, makroekonomik zemini güçlendirdik. Aynı şekilde, KOBİ?lerin bilgi ve teknolojiye erişimlerini kolaylaştıracak, işbirliği kültürünü artıracak, çevre duyarlılığını artıracak mikro reformlara da ağırlık verdik. Bugün üzerinde çalıştığımız 2011-2013 dönemini kapsayan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, KOBİ?lere sunduğumuz hizmetleri yeni bir aşamaya taşıyacaktır. Bu belgeyle, iş ortamını KOBİ ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirmeyi, KOBİ?lerimize daha kolay ve kaliteli hizmet sunmayı planlıyoruz. Avrupa Birliği’nin KOBİ?lere ilişkin temel prensiplerini içeren Küçük İşletmeler Yasası’ndaki ?önce küçüğü düşünün? ilkesini benimsiyoruz. Başarılı stratejiler, ancak sağlıklı verilere dayanarak üretilebilir ve ülke olarak bu konuda sıkıntılarımız olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, gelecek dönemde KOBİ?lere yönelik politikaların belirlenmesi sürecinde kullanacağımız istatistiklere dayalı anlamlı veriler üretmeye büyük ağırlık vereceğiz.?

İki yılda 5 milyar TL kredi kullandırıldı

Çalıştay?ın açılışında konuşan KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan da; dünyanın marka olmuş büyük firmalarını bu dönemde binlerce, milyonlarca çalışanı işsizlikle başbaşa bırakırken, küçük ölçekli işletmelerimiz en ücra köşede dahi bir tezgâhla üretmeye, geçim sağlamaya, ekonomi çarklarının dönmesine yardımcı olduğunu söyledi. Ekonominin; büyük, kurumsallaşmış, marka olmuş işletmelerin yanında, tedarik zincirini tamamlayacak, istihdamı ülke geneline yayacak küçük işletmelere de her zaman ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu dönemde küresel ekonomik krizin etkilerini azaltmaya dönük tedbirler kapsamında KOSGEB olarak çeşitli destek programları ile birlikte kredi faiz programlarını başarıyla uyguladıklarını belirten Kaplan, “Bu programlarda özellikle kriz ortamlarında daha da derinleşen KOBİ?lerimizin finansmana erişim sorunlarını gidermek, ihracat, istihdam, yatırım ve katma değerin yükseltilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu programlar kapsamında, 2008 yılına kadar toplam 65 bin işletmeye kredi faiz desteği sağlanmışken 2008-2010 döneminde 125 bin işletmeye, yine 2008 yılına kadar 2,2 milyar TL toplam kredi kullandırılmışken 2008-2010 döneminde yaklaşık 5 milyar TL kredi kullandırılmıştır? dedi.

?Türkiye?de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı? çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında KOBİ Teknik Komitesince hazırlanan eylem planlarında da KOSGEB?in imalat sanayi dışındaki sektörlere destek verebilmesine yönelik kanuni düzenleme yapılması hususları yer aldığını bildiren Kaplan, ?Kısaca özetlediğim bu sürecin sonunda, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nın ikinci bir önemli çıktısı olarak 2009 yılında KOSGEB Kuruluş Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve imalat sanayi sektörü dışındaki KOBİ?ler de KOSGEB hedef kitlesine dâhil edilmiştir. Bu değişiklikle birlikte yeni hedef kitlemize yönelik destek mekanizmaları geliştirme çalışmalarımıza hız verilmiş olup nitelikli KOBİ?lerin nitelikli bir şekilde desteklenebildiği, erişilebilirliği yüksek ve Avrupa Birliği destekleme anlayışıyla paralel proje bazlı destekleme anlayışını benimseyen bir destekleme modeline geçiş sağlanmıştır? dedi. KOSGEB Kuruluş Kanunu’nda yapılan değişikliğin, KOSGEB?i ülkemizin KOBİ?lerden sorumlu ulusal kuruluşu statüsüne getirdiğini aktaran Kaplan, ?Bu yeni durum, KOSGEB?in KOBİ Stratejisi ve Eylem Planının koordinasyonu konusunda üstlendiği görevin anlamını pekiştirmektedir. Kanun değişikliği sonrasında Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalarda bilhassa hizmetler sektörü ile ilgili olarak ülkemizde sektörel ihtiyaç analizi konusunda yeterli düzeyde olunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planının hedef kitlesini temsil eden kurum ve kuruluşların politika çalışmalarına aktif katılım sağlamaları elzemdir. Değerli katkılarınızla, mevcut analiz çalışmalarının eksikliğini giderebileceğimizi umuyoruz? diye konuştu.

Airties, başarılı KOBİ örneği

Çalıştay?da başarılı KOBİ örneği kapsamında Airties Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çelebi bir konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün Airties Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çelebi?ye günün anısına binaen bir plaket takdim etti. Konuşmaların ardından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter, KSEP hazırlık çalışmaları ve çalıştay yöntemi hakkında bilgi sunumu yaptı. 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı?nda; ?Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi?, ?KOBİ?lerin Yönetim Becerilerinin ve Kurumsal Yetkinliklerinin Geliştirilmesi?, ?İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Sürecinde KOBİ?lerin Gözetilmesi?, ?KOBİ?lerin Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi?, ?KOBİ?lerin ve Girişimcilerin Finansmana Erişimlerinin Kolaylaştırılması? konulu Çalıştaylar gerçekleştirildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa Moderatörlere çalışmalarından dolayı plaket taktim etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

İhracatı destekleyecek tedbirlerin alınması gerekiyor

Türkiye’nin büyümedeki yüksek performansını sürdürebilmesi için özel sektör yatırımlarındaki artışın devamlılığını sağlayacak ve ihracatta artışı gözetecek tedbirler alması gerektiğini açıklayarak, aksi taktirde üçüncü çeyrekten itibaren baz etkisinin de ortadan kalkmasıyla büyüme oranlarının düşmesinin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Ekonomi Politikaları Analisti Sarp Kalkan ve Araştırmacı […]

Subscribe US Now

Betboo